Algemene voorwaarden

CUBE IT B.V. (hierna: CUBE IT) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Valkenswaard en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59535989.

  1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door CUBE IT. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
  2. Iedere aansprakelijkheid van CUBE IT is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CUBE IT wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de door CUBE IT gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

  3. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van CUBE IT beperkt tot het door CUBE IT in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 200.000 EURO.

  4. De keuze van door CUBE IT in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. CUBE IT is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door CUBE IT ingeschakelde derden te aanvaarden.

  5. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens CUBE IT in verband met de door CUBE IT verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

  6. Opdrachtgever is gehouden CUBE IT te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van CUBE IT.

  7. CUBE IT is gerechtigd haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.

  8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van CUBE IT en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor CUBE IT werkzaam zijn of waren.

  9. Op de rechtsverhouding tussen CUBE IT en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

  10. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
Bedrijfsgegevens

Cube IT B.V.
Leenderweg 95
5555 CB Valkenswaard
KvK: 59535989
BTW: NL853537926B01

Contactgegevens

Tel: +31 (0)408800 630 
Algemeen:
 info@cube-it.nl
Ondersteuning: 
helpdesk@cube-it.nl

Hulp op afstand

Heeft u hulp op afstand nodig? Volg dan de instructies van één van onze medewerkers.

REMOTE SUPPORT
Beoordelingen